ساخت

ساخت

مجموعه ایران‌وک همچنین تجربه ساخت چمبر، فشارسنج، تجهیزات ابزار دقیق و کالیبراسیون گیج Comsol ,Emc, Emi را دارد. برای آشنایی با پروژههای انجام شده می توانید به صفحه نمونهکارها  مراجعه کنید.