طراحی و تحلیل

طراحی و تحلیل

مجموعه ایران وک توانایی طراحی و تحلیل در حوزه مکانیک با استفاده از نرم افزارهای,Abaqus ,Ansys ,Solidworks ,Comsol .Inventor و طراحی و تحلیل در حوزه الکترونیک با استفاده از نرمافزارهای Comsol ,Emc, Emi را دارد.

برای آشنایی با دیگر خدمات مجموعه ایران وک به صفحه خدمات مراجعه کنید.

طراحی و تحلیل