مجموعه کامل توربو

توربو وکیوم ها راه حلی اقتصادی  و  به صرف برای خرید سهل و آسان سیستم های پمپ توربو کامل و کوچک ارائه می کنند. این بسته ها شامل پمپ های توربو،  کنترلر، منبع تغذیه، خنک کننده دما و کابل های اتصال می شوند.

ویژگی ها

  • راه حل های اقتصادی
  • قابلیت اطمینان
  • آماده به کار
  • ولتاژ دو گانه
  • ارائه به عنوان  بسته  کامل

برای مشاهده پمپ های توربو به صورت مجزا به صفحه پمپ‌ های توربو مراجعه کنید.

مشخصات فنی

TG 60

TG 60

دهانه ورودی
ISO 63, CF 63
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۶۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۵۵
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۲۲
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۹
زمان شروع به کار (دقیقه)
۱٫۵
سرعت چرخش (rmp)
۸۰,۰۰۰
جهت گردش
هرسو
فشار پخت (mbr)
۶
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۵
اطلاعات سفارش
TG60FRAB-OEM TG60FCAB-OEM
کنترلر
TC66

مشخصات فنی

TG 240

TG 240

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۲۴۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۱۶۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
N/A
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۵
سرعت چرخش (rmp)
۴۸,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۶
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۱۸
اطلاعات سفارش
TG240FRAB-OEM TG240FCAB-OEM
کنترلر
TC245

مشخصات فنی

HP 10

HP 10

دهانه ورودی
NW 25
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۱۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۶
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۲۸۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۶
زمان شروع به کار (دقیقه)
۱
سرعت چرخش (rmp)
۹۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbar)
۲۰
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۵
اطلاعات سفارش
HP10-SYS-NW25 HP10-SYS-NW25
کنترلر
TC110

مشخصات فنی

HP 80

HP 80

دهانه ورودی
ISO 63, CF 63
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۷۱
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۶۶
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۵۵
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۹۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۲
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۶
اطلاعات سفارش
HP800BPS-ISO HP800BPS-CF
کنترلر
TC110

لیست محصولات

مشخصات فنی

HP 300

HP 300

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۲۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۲۶۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۲۲۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۵
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هرسو
فشار پخت (mbr)
۱۵
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۱۳
اطلاعات سفارش
TG60FRAB-OEM TG60FCAB-OEM
کنترلر
TC110

مشخصات فنی

TV 350ix

TV 350ix

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۲۹۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۳۶۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۳۵۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۱۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۲۶
اطلاعات سفارش
TG240FRAB-OEM TG240FCAB-OEM
کنترلر
یکپارچه

مشخصات فنی

TV 450ix

TV 450ix

دهانه ورودی
ISO 160, CF 160
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۴۳۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۴۴۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۴۲۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbar)
۱۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۲۸
اطلاعات سفارش
HP10-SYS-NW25 HP10-SYS-NW25
کنترلر
یکپارچه

مشخصات فنی

NEXT 240

NEXT 240

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۲۴۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۲۳۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۱۶۵
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۹٫۵
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۶
اطلاعات سفارش
HP800BPS-ISO HP800BPS-CF
کنترلر
N/A

مشخصات فنی

NEXT 300

NEXT 300

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۳۰۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۳۴۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۲۸۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هرسو
فشار پخت (mbr)
۲۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۶٫۵
اطلاعات سفارش
NEXT300-SYS-ISO NEXT300-SYS-CF
کنترلر
N/A

مشخصات فنی

NEXT 400

NEXT 400

دهانه ورودی
ISO 160, CF 160
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۴۰۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۳۹۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۳۲۵
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
۶۰,۰۰۰
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۲۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۷
اطلاعات سفارش
NEXT400-SYS-ISO NEXT400-SYS-CF
کنترلر
N/A