فشارسنج پیرانی

فشارسنج پیرانی شاید قدیمی‌ترین فشارسنج غیرمستقیم است که هنوز هم استفاده می‌شود. در این فشارسنج از وابستگی مقاومت فیلامان به دما استفاده می‌شود. این فشارسنج شامل محفظه‌ی شیشه‌ای یا فلزی که در آن یک فیلامان گرمایی قرار دارد، این فیلامان دارای ضریب مقاومت دمایی بالایی، مانند پلاتینیم یا تنگستن، است. وقتی که فشار در لوله فشارسنج افزایش می‌یابد، دمای فیلامان و از آنجا مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد.

مدار کنترلی مورد استفاده در فشارسنج پیرانی پل وتستون است. دو فیلامان به عنوان دو بازوی پل وتستون استفاده می‌شوند. فیلامان مرجع در یک فشار کم ثابت قرارداده شده و فیلامان اصلی فشارسنج ( به عنوان حسگر با مقاومت RP) داخل سیستم خلأ در معرض گازهای مورد اندازه‌گیری داخل محفظه قرار می‌گیرد. هر دو فیلامان در اثر عبور جریان گرم می‌شوند. دلیل استفاده از فیلامان مرجع، جبران اثرات تغییر دما روی فیلامان اصلی و تنظیم صفر فشارسنج است.
  هد فشارسنج پیرانی شامل فیلامان سیمی از جنس تنگستن، نیکل یا پلاتینیم با قطر ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ میلی‌متر که به‌صورت مارپیچ با قطر بیرونی ۰٫۵ تا ۲ میلی‌متر پیچیده شده، این رشته بین دو تکیه‌گاه یا الکترود که معمولاً در فاصله ۶-۸ سانتی‌متر از هم قرار دارند، کشیده می‌شود و با جوش نقطه‌ای، فیلامان به این تکیه‌گاه‌ها متصل می‌شود.
طراحی صحیح، فشارسنج پیرانی جبران شده با مدار، قابلیت اندازه‌گیری تا فشار ۱۰-۴ torr (4-10×۱٫۳۳۳۲ میلی بار) را دارد. البته هدایت گرمایی گازهای مختلف، موجب تغییرات در پاسخ فشارسنج می‌شود. تغییرات می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که موجب تغییر در فشار کم تا ۵ برابر و در فشار بالا تا ۱۰ برابر شود.

برای تهیه و تامین انواع فشارسنج پیرانی با ما تماس بگیرید.